Sitar Tan – Song of the Yue Boatman (越人歌)

poster

Sitar Tan (谭维维) – Song of the Yue Boatman (越人歌) Lyrics Palace of Devotion OST
Release Date: March 19, 2021
Language: Mandarin
Genre: OST

Sitar Tan (谭维维) – Song of the Yue Boatman (越人歌)

English Translation:

What Xi Xi
搴 搴中
What day is it today?
I have to be with the prince

Musk is so beautiful
Be shameful
A little annoying
Know the prince

The mountain has a wooden
Xin Yue Jun, don’t know
The mountain has a wooden
Xin Yue Jun, don’t know

The mountain has a wooden
Xin Yue Jun, don’t know
The mountain has a wooden
Xin Yue Jun, don’t know

I don’t know
I don’t know

 

歌词 Chinese (Pinyin):
Sitar Tan (谭维维) – Song of the Yue Boatman (越人歌)

今夕何夕兮
Jinxi he xi xi
搴洲中流
qian zhou zhongliu
今日何日兮
jinri he ri xi
得与王子同舟
de yu wangzi tongzhou

蒙羞被好兮
meng xiu bei hao xi
不訾诟耻
bu zi gou chi
心几烦而不绝兮
xin ji fan er bu jue xi
得知王子
de zhi wangzi

山有木兮木有枝
shan you mu xi mu you zhi
心悦君兮君不知
xin yue jun xi jun buzhi
山有木兮木有枝
shan you mu xi mu you zhi
心悦君兮君不知
xin yue jun xi jun buzhi

山有木兮木有枝
shan you mu xi mu you zhi
心悦君兮君不知
xin yue jun xi jun buzhi
山有木兮木有枝
shan you mu xi mu you zhi
心悦君兮君不知
xin yue jun xi jun buzhi

君不知
jun buzhi
君不知
jun buzhi